ita heb jij vertrouwen in de rechtspraak? - Vitalifeiten
heb jij vertrouwen in de rechtspraak?

heb jij vertrouwen in de rechtspraak?

 

maandag 18 november kwamen ruim 80 mensen naar de rechtbank Gelderland om de hypotheek-procedure te volgen.

Het gaat hier mede om de toekomstige 91.000 huishoudens, die met uitzetting bedreigd gaan worden,

door hypotheekfraude van de banken

Hoewel de rechtbank onder het publieke domein valt en de woordvoerder te kennen had gegeven

dat er ook genoegen werd genomen met uitsluitend geluidsopnames,

stond de rechter niet toe dat er opnames gemaakt werden.

Doordat de rechter verbood om mobiele telefoons te gebruiken ook voor Twitter en mail,

werden door deze rechter de mensenrechten geschonden en werd de rechter gewraakt,

op grond van artikel 6 van het EVRM en naast de vrijheid van nieuwsgaring die aan alle burgers toekomt.

 

De persvrijheid is de voornaamste waarborg voor de vrijheid van meningsuiting zonder

dewelke de bescherming van de andere fundamentele burgerrechten niet kan gewaarborgd worden.

De pers moet het recht hebben ongehinderd gegevens te verzamelen en informatie en commentaren

te publiceren teneinde de vorming van de publieke opinie te verzekeren.

De verantwoordelijkheid van de journalisten tegenover het publiek heeft voorrang op elke andere,

in het bijzonder tegenover de overheid.

Als er sprake is van belangenverstrengeling tussen overheid of bedrijfsleven enerzijds en media

anderzijds kan er sprake zijn van informele inperking van de persvrijheid,

maar wanneer er sprake is van belangenverstrengeling tussen de overheid en het bedrijfsleven

enerzijds en de media anderzijds dan is dat toch samenzwering en kan er geen sprake zijn van een eerlijk proces

Onafhankelijke pers is een essentieel onderdeel van elke democratische samenleving.

Iedereen met opname apparatuur zoals een mobiel is journalist mits diegene zich aan de code houd.

Een code die overigens voor soevereine mensen als vanzelfsprekend is.

– Een journalist heeft de waarheid te eerbiedigen, welke ook de gevolgen voor hem mogen zijn.

Dit vloeit voort uit het recht van het publiek om de waarheid te kennen.

– Een journalist gebruikt loyale methodes om informatie foto’s beelden

en documenten te verkrijgen of te verwerken

– Een journalist houdt rekening met de rechten van eenieder die in de berichtgeving

voorkomt. Hij weegt die rechten af tegenover het maatschappelijk belang van de informatie

ikclaimmijnnaam     hypotheekdrama

 

liefde is de sleutel

4 Comments

  1. Jolanda - november 20, 2013, 9:08 am Reply

    In onze tijd komt steeds meer informatie naar buiten. We merken nu, dat heel veel zaken anders en complexer zijn dan ze leken te zijn. Het is in onze snel veranderende wereld noodzakelijk om inzicht te krijgen in wat zich werkelijk afspeelt, om ons te kunnen aanpassen aan die veranderende wereld. De noodzaak van inzicht in achtergronden vereist m.i. dat de rechtspraak zich steeds minder moet beroepen op rechtspraak achter gesloten deuren. Een door de rechter beargumenteerd oordeel volstaat niet langer. Mensen moeten oordelen kunnen afwegen, omdat gerechtelijke uitspraken geraken aan structuren in onze samenleving. Juist deze dienen in het licht te komen staan, om te kunnen waarnemen of deze structuren de samenleving nog wel dienen. Gebeurt dit niet, dan houdt de rechtspraak niet langer dienende structuren in stand, wat schadelijk is voor de samenleving. Het is noodzakelijk dat de hele gang van zaken transparant is.

  2. Henri - november 20, 2013, 12:03 pm Reply

    prachtige video en mooi resultaat. hieruit blijkt weer eens dat men geen openheid wil omdat men blijkbaar bang is voor iets!! Als men niets te verbergen had in het rechtssysteem dna zou men geen enkel probleem hebben met het nemen van opnames….. Goed gedaan allemaal!! hoop er volgende keer ook bij te zijn. Go in peace my friends!

Geef een reactie

Translate »