ita Koninklijke bibliotheek - Vitalifeiten
Koninklijke bibliotheek

Koninklijke bibliotheek

Koninklijke bibliotheek, moet je precies bij ons mee aankomen .. ehum.
Geachte heer/mevrouw,
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://vitalifeiten.nl/Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.
Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 22 december 2017. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.De KB zal uw site archiveren met behulp van het programma Heritrix [1]. Deze software is zo ingesteld dat uw webserver er weinig tot geen last van zal ondervinden. We streven er naar om de webpagina’s op het toegankelijke deel van de site zo volledig mogelijk te archiveren. Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat de beperkingen die zijn aangegeven in het zogenaamde robots.txt-bestand te vaak complete archivering verhinderen. Eventuele beperkende aanwijzingen in dit robots.txt-bestand [2] zullen wij daarom negeren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunnen wij testen in hoeverre uw website is te archiveren bij het respecteren van de beperkingen. In overleg met u kunnen wij daarna bepalen of archivering nog zinvol is.

Wij hopen dat u mee wilt werken aan dit initiatief. Wanneer u bezwaar heeft tegen de archivering of het te zijner tijd via het webarchief online beschikbaar maken, verzoeken wij u dit ons te laten weten door uiterlijk voor 22 december 2017 een e-mail te sturen naar webarchivering@kb.nl. Ook als u behoefte heeft aan nadere afstemming over de archivering van uw site verzoeken wij u dit voor genoemde datum kenbaar te maken.

Voor nadere informatie met betrekking tot webarchivering door de KB, kunt u zich wenden tot:

Peter de Bode, Webarchivering KB
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag
webarchivering@kb.nl

Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:
https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering

Met vriendelijke groet,

Lucinda Jones
Hoofd Collecties
Koninklijke Bibliotheek

Antwoord:

Beste mensen van webarchivering,

Naar aanleiding van uw mail van 22 november 2017 berichten wij u als volgt.

Enigszins verrast hebben wij vernomen dat de website Vitalifeiten tot het digitaal erfgoed behoort.

Voor deze waardering zijn wij dankbaar en begrijpen ook dat er veel nuttige informatie staat om het bewustzijn

van het Nederlandse volk te verhogen.

In verschillende items leggen wij ook uit wat “registreren” werkelijk betekend, namelijk afgeven aan de koning en met uw mail

bevestigd u dat nu ook.

Wanneer er zorgvuldig en beschermend met gegevens om zou worden gegaan en de koning ons zou beschermen zoals hij bij zijn aanstelling

gezworen heeft zou dit een prima initiatief zijn maar het omgekeerde is hier het geval.

Zowel de website Vitalifeiten als de mensen die eraan meewerken worden stelselmatig gedemoniseerd en onrechtmatig behandeld door de onderdanen

van de koning.

Daardoor zijn wij genoodzaakt BEZWAAR te maken tegen het registreren van de website VITALIFEITEN door de webarchivering van de Koninklijke Bibliotheek.

Het staat u natuurlijk vrij om vitaal naar de feiten te blijven kijken en wensen u en de koning met zijn onderdanen nog vele uurtjes kijkplezier.

Veel liefs

Team Vitalifeiten.

liefde is de sleutel

Related Posts

Geef een reactie

Translate »